top of page

Obchodní podmínky

VYMEZENÍ POJMŮ

 

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:

 

„Prodávající“ – je obchodní společnost Upfood s.r.o. se sídlem Gen. Svobody 2866/1A, IČ: 09742450.

 

„Ceník“ – je ceník vydávaný Prodávajícím, v němž jsou uvedeny aktuální ceny Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího: www.upfood.cz

 

„Kupní cena“ – je cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za objednané Zboží, jejíž výše odpovídá součtu cen položek uvedených v Ceníku.

 

„Kupující“ – je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodání Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

 

„Zboží“ – jsou produkty z řady Upfood, balená chlazená jídla, tzv. Krabičky, které jsou součástí Programu.

 

“Krabičky” – jsou produkty z řady Upfood, tedy balená chlazená jídla, která jsou součástí Programu.

 

“Program” – je individuálně strukturovaný výživový program složený z Krabiček dle potřeb a přání Kupujícího.

 

Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit za Zboží Prodávajícímu Kupní cenu.

 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího v souladu s nabídkou produktů Prodávajícího uvedenou v Ceníku a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím

jídelníčku uveřejněného na: www.upfood.cz

 

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel, váze produktu a data spotřeby. Tyto informace jsou součástí etikety na Zboží.

 

Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím. Závazek Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněn okamžikem dodání Zboží na Kupujícím určené místo, popř. k rukám Kupujícím určené osoby. Po doručení Zboží v souladu s takovýmto pokynem Kupujícího nenese Prodávající za Zboží dále odpovědnost.

 

U Předplatného není Prodávající povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit za něj Kupní cenu, a to buď převodem na účet Prodávajícího ještě před vlastním dodáním Zboží, nebo v hotovosti při převzetí Zboží.

 

U Předplatného je Kupující povinen uhradit Kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, a to nejméně 2 pracovní dny před sjednaným termínem dodáním Zboží. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

 

Při (jakékoli) bezhotovostní platbě je Kupující povinen zaslat doklad o realizované platbě Prodávajícímu, bez tohoto nebude uskutečněn dovoz Zboží.

 

O změně objednávky je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 pracovní dny předem. Změny, které budou provedeny později, nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci.

 

Změny místa doručení je Kupující povinen nahlásit nejpozději 1 pracovní den předem. V případě změny adresy dodání v průběhu rozvozu, si Prodávající vyhrazuje právo účtovat poplatek 99 Kč s DPH a stanovit čas dodání Zboží.

 

DORUČENÍ 

 

Doručení na předem sjednané místo je zdarma jak při objednání kompletního menu (tedy 5 chodového menu), tak při objednání menu základního (tedy 3 chodové menu).

 

Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

 

Objednávky zboží se přijímají na telefonním čísle: +420 605 782 089 nebo v objednávkovém formuláři v sekci Objednávka. 

 

Kupující je v rámci objednávky Programu povinen pravdivě a úplně informovat Prodávajícího o všech svých zdravotních omezeních či jiných komplikacích, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.). Kupující bere na vědomí, že uvedení nepravdivých či zkreslených údajů v rámci objednávky Programu, popř. též nedodržování

stravovacích doporučení, může dojít k negativnímu ovlivnění požadovaných výsledků. Kupující bere na vědomí, že Prodávající sestavuje požadovaný Program dle odborných znalostí a nejlepšího uvážení.

 

KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Kupní cena se vypočítá individuálně dle Ceníku.

 

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% denně z neuhrazené části kupní ceny.

 

V případě prodlení s úhradou Kupní ceny zaniká ROVNĚŽ nárok na případnou slevu, a Kupní cena za Zboží tak bude účtována dle běžných (“nezvýhodněných”) cen. Prodávající může v takovém případě rovněž odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

 

ZMĚNA NEBO STORNO OBJEDNÁVKY

 

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Zboží či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.

Při změně 4 a více pracovních dnů předem:

 

a) Prodávající prodlouží stávající objednávku o počet zrušených dnů.

 

b) Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za změněné nebo odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který pak může použít na úhradu jiného Zboží. Platnost kreditu je 6 měsíců.

 

c) Pokud Kupující nevyužije ani jednu z možností a) nebo b), vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši 25% kupní ceny Zboží.

 

Na zbylou část kupní ceny poníženou o výše uvedené storno, bude Kupujícímu vystaven dobropis, který bude zaslán na bankovní účet Kupujícího po předchozí komunikaci na emailu lesenar@upfood.cz. Lhůta pro vrácení zbylé částky kupní ceny je 30 dnů od zaslání bankovního účtu.

 

 

DODACÍ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ

 

Kupující dodá Zboží na místo určené Kupujícím, a to na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

 

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, pokud je to technicky možné a Kupující poskytne potřebnou součinnost k předání a převzetí Zboží. Pokud je s Kupujícím dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem takovéhoto dodání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.

 

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu a musí být až do jeho konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu Zboží, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

 

TRVANLIVOST, PŘÍPRAVA

 

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku umístěném přímo na obalu Zboží. Po otevření je Zboží nutné ihned spotřebovat. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na jídelním lístku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Kupující bere na vědomí, že je ve vztahu k Prodávajícímu těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vázán a vyjadřuje s nimi souhlas. 

bottom of page